A- A+

START

30.10.2014 r. - "Aktywność szasną na przyszłość" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Aktywność szasną na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W październiku 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za wrzesień 2014 r. 

W dniu 28.10.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


--------------------------------------------------------------------------

15.10.2014 r. - "Aktywność szansą na przyszłość" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywność Szansą na Przyszłość” nr POKL. 07.02.02-02-002/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Obecny nabór wniosków dotyczy spółdzielni socjalnych, które zakończyły podstawowe wsparcie pomostowe notą za wrzesień 2014 r. 

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Aktywność szansą na przyszłość" przyjmowane będą do dnia
24.10.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 c
58-304 Wałbrzych
II piętro
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:

 

--------------------------------------------------------------------------

25.09.2014 r. - "Człowiek - Organizacja - Praca" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek-Organizacja-Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL. 07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

We wrześniu 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za sierpień 2014 r. 

W dniu 19.09.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Człowiek - Organizacja - Praca”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


--------------------------------------------------------------------------

05.09.2014 r. - "Człowiek - Organizacja - Praca" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Człowiek-Organizacja-Praca” nr UDA-POKL. 07.02.02-02-014/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Obecny nabór wniosków dotyczy spółdzielni socjalnych, które zakończą podstawowe wsparcie pomostowe notą za miesiąc sierpień 2014 r.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Człowiek-Organizacja-Praca" przyjmowane będą w dniach:
15.09.2014 - 17.09.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w wałbrzyskim biurze projektu tj.
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Sienkiewicza 2/7
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------

28.08.2014 r. - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W sierpniu 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za lipiec 2014 r. 

W dniu 28.08.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


--------------------------------------------------------------------------

24.07.2014 r. - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Obecny nabór wniosków dotyczy spółdzielni socjalnych, które zakończą podstawowe wsparcie pomostowe notą za miesiąc lipiec 2014 r.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" przyjmowane będą w dniach:
22.08.2014  i 25.08.2014.

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Sienkiewicza 2/5
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:


--------------------------------------------------------------------------

30.06.2014 r. - "Aktywność szasną na przyszłość" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Aktywność szasną na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W czerwcu 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za maj 2014 r. 

W dniu 27.06.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


--------------------------------------------------------------------------

27.06.2014 r. - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W czerwcu 2014 rozpatrywane były wnioski spółdzielni socjalnych, które podstawowe wsparcie pomostowe zakończyły notą za maj 2014 r. 

W dniu 24.06.2014 r. odbyło się się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


--------------------------------------------------------------------------

10.06.2014 r. - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Obecny nabór wniosków dotyczy spółdzielni socjalnych, które zakończyły podstawowe wsparcie pomostowe notą za miesiąc maj 2014 r.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" przyjmowane będą w dniach:
18.06.2014  i 20.06.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Sienkiewicza 2/5
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:


--------------------------------------------------------------------------

10.06.2014 r. - "Aktywność szansą na przyszłość" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywność Szansą na Przyszłość” nr POKL. 07.02.02-02-002/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Obecny nabór wniosków dotyczy spółdzielni socjalnych, które zakończyły podstawowe wsparcie pomostowe notą za miesiąc maj 2014 r.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Aktywność szansą na przyszłość" przyjmowane będą w dniach:
13.06.2014  i 20.06.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 c
58-304 Wałbrzych
II piętro
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------

27.05.2014 r. - "Człowiek-Organizacja-Praca" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Człowiek - Organizacja - Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W dniach 22.05.2014r., 23.05.2014r., 24.05.2014r., 26.05.2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Człowiek - Organizacja - Praca”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


----------------------------------------------------------------------

27.05.2014 r. - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-001/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W dniach 22.05.2014r., 23.05.2014r., 24.05.2014r., 26.05.2014r. odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


----------------------------------------------------------------------

27.05.2014 r. - "Aktywność szansą na przyszłość" – Wyniki Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. "Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-002/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje  w załączeniu listę rankingową wniosków, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe.

W dniach 22.05.2014r., 23.05.2014r., 24.05.2014r., odbyły się posiedzenia Komisji Oceny Przedłużonego Wsparcia Pomostowego w ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość”. Do oceny merytorycznej skierowano wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W załączeniu lista wniosków, którym zostało rekomendowane przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Załącznik: lista rankingowa


----------------------------------------------------------------------

29.04.2014 r. - "Człowiek - Organizacja - Praca" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Człowiek-Organizacja-Praca” nr POKL. 07.02.02-02-014/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Człowiek-Organizacja-Praca" przyjmowane będą w dniach:
19.05.2014 - 21.05.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w wałbrzyskim biurze projektu tj.
Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Sienkiewicza 2/7
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------

29.04.2014 r. - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" przyjmowane będą w dniach:
19.05.2014 - 21.05.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
ul. Sienkiewicza 2/5
58-300 Wałbrzych
Piętro I
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------

29.04.2014 r. - "Aktywność szansą na przyszłość" – informacja dotycząca wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywność Szansą na Przyszłość” nr POKL. 07.02.02-02-002/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszcza informację nt. terminu oraz wymogów dotyczących składania wniosków o Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Informujemy, że wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Aktywność Szasną na Przyszłość" przyjmowane będą w dniach:
19.05.2014 - 21.05.2014

Wnioski wypełnia każdy uczestnik projektu (2 oryginały). Należy złożyć je osobiście w siedzibie Lidera projektu tj.
Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1 c
58-304 Wałbrzych
II piętro
(wskazanym jest, aby przyjechała cała grupa uczestników projektów, jednak nie jest to obowiązkowe)

Aby złożyć wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe, należy rozliczyć ostatnią notę podstawowego wsparcia pomostowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje  do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,    
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis,
 4. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie/oświadczenie Spółdzielni o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o płaceniu podatków.

UWAGA: wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (2 oryginały).

Załączniki do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------

23.04.2014 r. - "Człowiek - Organizacja - Praca" – zaproszenie do składania ofert na uczestnictwo w Komisji Oceny Wsparcia Pomostowego (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Człowiek-Organizacja-Praca” nr POKL. 07.02.02-02-014/12 realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert do uczestnictwa w Komisji Oceny Wsparcie Pomostowe (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe) wraz z oceną wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego. 

Załącznik: zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe

 

--------------------------------------------------------------------------

23.04.2014 r. - "Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna" – zaproszenie do składania ofert na uczestnictwo w Komisji Oceny Wsparcia Pomostowego (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr POKL. 07.02.02-02-001/12 realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert do uczestnictwa w Komisji Oceny Wsparcie Pomostowe (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe) wraz z oceną wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Załącznik: zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe

 

--------------------------------------------------------------------------

23.04.2014 r. - "Aktywność szansą na przyszłość" – zaproszenie do składania ofert na uczestnictwo w Komisji Oceny Wsparcia Pomostowego (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe)

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywność Szansą na Przyszłość” nr POKL. 07.02.02-02-002/12 realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert do uczestnictwa w Komisji Oceny Wsparcie Pomostowe (etap 2 – Przedłużone Wsparcie Pomostowe) wraz z oceną wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

Załącznik: zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe

 

--------------------------------------------------------------------------

 

06.02.2014 r. "Człowiek-Organizacja-Praca" – informacja o wynikach KOB

W związku z realizacja projektu pn. "Człowiek - Organizacja - Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje listę rankingową wniosków złożonych w ramach w/w projektu.

W dniu 05.02.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Biznesplanów w ramach projektu „Człowiek - Organizacja - Praca”.

Do oceny przez KOB skierowano wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną, poniżej lista rankingowa wniosków ocenionych przez KOB.

Załącznik: lista rankingowa

Pobierz listę rankingową

 

--------------------------------------------------------------------------

17.01.2014 r. "Człowiek-Organizacja-Praca" - ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek-Organizacja-Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH oraz WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO.

W dniu 17.01.2014r. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wznowiło przyjmowanie  WNIOSKÓW O PRZYZNANE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI), nabór prowadzony będzie do dnia 03.02.2014 do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Człowiek-Organizacja-Praca” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.

Od dnia 21.01.2014r. rozpocznie się również nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, nabór prowadzony będzie do dnia 28.02.2014r do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Człowiek-Organizacja-Praca” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.
W przypadku wcześniejszego wpłynięcia wszystkich wniosków (Wniosków o przyznanie Wsparcia Finansowego (Dotacji) i/lub Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego)  uczestników projektu „Człowiek-Organizacja-Praca”, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru wniosków (Wniosków o przyznanie Wsparcia Finansowego (Dotacji) i/lub Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego)   w celu niezwłocznego przystąpienia do oceny Wniosków.

Wnioski które wpłyną po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

W związku z rozpoczęciem naboru Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przekazuje komplet dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o wspomniane środki.

Pliki do pobrznia:

 1. Regulamin Człowiek Organizacja Praca
 2. Załącznik nr 1_Wniosek o przyznanie środków fiansnowych na założenie spółdzielni socjalnej
 3. Załącznik nr 2_Plan założenie i działalności spółdzileni socjalnej
 4. Załącznik nr 3_Harmonogram rzeczowo-finansowy ( zał. nr 2 do Planu)
 5. Załącznik nr 4_ Budżet Spółdzielni Socjalnej ( zał.nr 1 do Planu)
 6. Załącznik nr 5_Wniosek o przyznanie środków finansowych na przystąpienie,przystąpienie połączone z zatrudnieniem do spółdzileni socjalnej
 7. Załącznik nr 6_Plan wykorzystania środków
 8. Załącznik nr 7_Karta oceny formalnej do Wniosku o przyznanie Wsparcia fianansowego (dotacji)
 9. Załącznik nr 8_Karta oceny merytorycznej j do Wniosku o przyznanie Wsparcia fianansowego (dotacji)
 10. Załącznik nr 9_Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do rundy 2
 11. Załącznik nr 10_ Karta oceny formalnej do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 12. Załącznik nr 11_Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 13. Załącznik nr 12_ Karta oceny formalnej do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 14. Załącznik nr 13_ Karta oceny merytorycznej j do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 
--------------------------------------------------------------------------

04.12.2013 r. „Człowiek-Organizacja-Praca” - wyniki I etapu rekrutacji uzupełniającej

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek - Organizacja - Praca” numer umowy UDA-POKL.07.02.02-02-014/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zamieszcza listę rankingową kandydatów po ocenie formalnej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.

Pobierz listę rankingową


--------------------------------------------------------------------------

02.12.2013 r. „Człowiek-Organizacja-Praca” - zamknięcie naboru formularzy rekrutacyjnych

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek - Organizacja - Praca” numer umowy UDA-POKL.07.02.02-02-014/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje o zamknięciu naboru Formularzy Rekrutacyjnych w ramach rekrutacji uzupełniającej w w/w projekcie.

 

--------------------------------------------------------------------------

29.11.2013 r.

„Człowiek – Organizacja – Praca” - wydłużenie okresu naboru WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek – Organizacja – Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje o wydłużeniu okresu naboru  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO dla uczestników projektu „Człowiek – Organizacja – Praca”.

Nabór prowadzony będzie do dnia 19.12.2013r do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Człowiek – Organizacja – Praca” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.

 Załączniki:

Regulamin Człowiek Organizacja Praca

Załącznik nr 9: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do rundy 2

Załącznik nr 10: Karta oceny formalnej do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

--------------------------------------------------------------------------

15.11.2013 r.

„Człowiek – Organizacja – Praca” - wydłużenie okresu naboru WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek – Organizacja – Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje o wydłużeniu okresu naboru  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO dla uczestników projektu „Człowiek – Organizacja – Praca”.

Nabór prowadzony będzie do dnia 29.11.2013r do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Człowiek – Organizacja – Praca” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.

 Załączniki:

Regulamin Człowiek Organizacja Praca

Załącznik nr 9: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do rundy 2

Załącznik nr 10: Karta oceny formalnej do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

--------------------------------------------------------------------------

08.11.2013 r.

„Człowiek – Organizacja – Praca” - wydłużenie okresu naboru WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek – Organizacja – Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje o wydłużeniu okresu naboru  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO dla uczestników projektu „Człowiek – Organizacja – Praca”.

Nabór prowadzony będzie do dnia 15.11.2013r do godziny 15.00 w Biurze projektu zgodnie  z  REGULAMINEM PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Człowiek – Organizacja – Praca” na zasadach określonych w powyższym regulaminie.

 Załączniki:

Regulamin Człowiek Organizacja Praca

Załącznik nr 9: Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do rundy 2

Załącznik nr 10: Karta oceny formalnej do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

--------------------------------------------------------------------------

 

31.10.2013 r.

„Człowiek – Organizacja – Praca” - wydłużenie okresu naboru WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W związku z realizacja projektu pn. „Człowiek – Organizacja – Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.02-02-014/12, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje o wydłużeniu okresu naboru  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO dla uczestników projektu „Człowiek – Organizacja – Praca”.